Beiskolázás

Beiskolázási program Hugonnai Vilma Általános Iskola

2018/2019 –es tanév

 

Játszóház: – leendő első osztályosok részér

2019.január 31-én, február 28-án, és március 28-án

minden alkalom :9:45-től- 10:45-ig

Játékos mozgásos és kézműves foglalkozások keretében lehetőséget teremtünk a nagycsoportos óvodásoknak és érdeklődő szüleiknek tanítóink és iskolánk megismerésére.

 

Nyílt tanítási órák

2018.11.27-én, 2019. 03. 05-én, továbbá 2019. 04.02-án

nyílt tanítási órákat tartunk, utána igazgatói tájékoztató, és beszélgetés következik.

 

Első szülői értekezlet

2019.05.21. (leendő első osztályosok szüleinek) 17:00-tól

 

                 

FELHÍVÁS
a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek
köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti – de legkésőbb az azt követő
évben – tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig
az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.
A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a
gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása.
Amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, az óvoda ezt igazolja. Ha a gyermek nem járt
óvodába, vagy a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el, illetve ha a szülő nem
ért egyet a kiállított óvodai igazolással, az óvoda szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez.
A gyermek felvételéről az igazgató dönt.
Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen – annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a szülő
eljárást indíthat az igazgatónál. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.
Mit kell tudni a beíratásról?
A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a
lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A beiratkozás időpontja:

2019. április 11 csütörtök 8:00-19:00

2019. április 12 péntek 8:00-19:00

A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító
igazolást.
A tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a járási
hivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.
A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt azonos feltételek esetében előnyben kell részesíteni, a nemzetiségi nevelés-oktatást
is folytató iskolába vagy osztályba fel kell venni.
Magyar állampolgár tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Ha a tanköteles tanuló
külföldön kezdi meg iskolai tanulmányait, azt a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából be kell jelenteni a lakóhely,
ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már
hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.
A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) közösen gyakorolják
jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő
gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.
A nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles Magyarországon, ha
 menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján befogadott jogállású,
 a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény
szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,
 a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és
bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel
rendelkezik.
A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell.
A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a
tankötelezettség fennállása, továbbá a tizennyolcadik életéve betöltése előtt megkezdett tanulmányok befejezéséig a
magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába
nem íratja be, szabálysértést követ el.

Hugonnai Vilma Általános Iskola

Hugonnai Vilma Deutsche Nationalitäten Grundschule

Iskolánk két első osztály indítását tervezi: az egyikben Montessori pedagógia szellemében neveljük és oktatjuk a tanulókat, a másikban német nemzetiségi nyelvoktató programot valósítunk meg.

 

 

jelentkezés_nyilatkozat

Tájékoztató_német nemzetiségi